View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/93 Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Acquisition of works on overhaul of the square of the 2nd chain of the 16th quarter of Yerevan
Title (RU):
Приобретения работ по капитальному ремонту сквера 2-ой цепи 16-го квартала г. Ереван
CfT Id:
Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխա
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231270-[en] հանգստի տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
09/07/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
27/05/2020 14:11 - 04/07/2020 10:00
Tenders Opening Date:
09/07/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
27/05/2020 14:18
Date of Awarding: