View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/102 Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
repair of balconies of buildings of the administrative district of Nor Nork for the needs of Yerevan municipality
Title (RU):
работ ремонтa балконов зданий административного района Нор Норк
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/102
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261170-[en] պատշգամբների հետ կապված աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
16/07/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/06/2020 08:51 - 11/07/2020 10:00
Tenders Opening Date:
16/07/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
04/06/2020 10:48
Date of Awarding: