View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/152 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` արևային լամպերի և լիցքավորիչների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of car tires (procedure code EQ-GHAPDzB-20/152 for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запроса цен под кодом EQ-GHAPDzB-20/152 по приобретение автомобильных шин для нужд Мэрии г.
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/152
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար արևային լամպերի և լիցքավորիչների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
31681160-[en] լիցքավորիչներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/07/2020 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/07/2020 13:01 - 05/07/2020 15:00
Tenders Opening Date:
10/07/2020 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
03/07/2020 13:16
Date of Awarding: