View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/62 Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոցի հ. 19 շենքի ամրացման աշխատանքներ
Title (EN):
Renovation of the yard of the 2nd chain of the 16th district of Yerevan city
Title (RU):
Приобретения работ усилению здания №19 на 11-ой улице адм. района Нубарашен г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/62
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11 րդ փողոցի հ 19 շենքի ամրացման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261167-[en] շենքի վերակառուցման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/08/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/07/2020 12:22 - 13/08/2020 10:00
Tenders Opening Date:
18/08/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
08/07/2020 13:15
Date of Awarding: