View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/85 Երևան քաղաքի Ավան, Էրեբունի, Մալաթիա-Սեբաստիա և Կենտրոն վարչական շրջանների փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Title (EN):
Correction and painting of metal bars on the streets of Avan, Erebuni, Malatia-Sebastia and Kentron administrative districts of Yerevan
Title (RU):
Исправление и покраска металлических прутьев на улицах административных районов Еревана Аван, Эребуни, Малатия-Себастия и Кентрон
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/85
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Ավան Էրեբունի ՄալաթիաՍեբաստիա և Կենտրոն վարչական շրջանների փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45221142-[en] ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ
45231160-[en] շինարարական աշխատանքներ մայրուղիների ― ճանապարհների համար
45441140-[en] վերաներկման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/07/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/07/2020 16:19 - 12/07/2020 10:00
Tenders Opening Date:
17/07/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] 1.Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա ն վարչական շրջանի փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի փողոցների մետաղական ճաղաշարերի ուղղման և ներկման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
08/07/2020 16:53
Date of Awarding: