View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/98 Երևան քաղաքի Արաբկիր, Կենտրոն, Ավան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Դավթաշեն, Նորք Մարաշ և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Repair of curbs in the streets of Arabkir, Kentron, Avan, Malatia-Sebastia, Davtashen, Nork Marash և Kanaker-Zeytun administrative districts of Yerevan
Title (RU):
Ремонт бордюров на улицах Арабкир, Кентрон, Аван, Малатия-Себастия, Давташен, Норк Мараш, Канакер-Зейтун, административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/98
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Արաբկիր Կենտրոն Ավան Մալաթիա Սեբաստիա Դավթաշեն Նորք Մարաշ և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45221142-[en] ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ
45231177-[en] ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/08/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/07/2020 12:41 - 05/08/2020 10:00
Tenders Opening Date:
10/08/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] 1.Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(6)
[6] 6.Երևան քաղաքի Նորք Մարաշ վարչական շրջան փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(7)
[7] 7.Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
31/07/2020 12:50
Date of Awarding: