View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-20/2 ծածկագրով Կենտրոն վարչական շրջանի հ.20 և հ. 21 մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on urgent procurement from one person providing the copyright control for repair of kindergartens N.20 and N.21 in the administrative district Kentron for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение закупки у одного лица, обусловленная безотлагательностью по приобретению авторских контрольных услуг по ремонту детского сада N.20 и N.21 административного округа кентрон
CfT Id:
ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-20/2
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Single Source
CPV Codes:
98111140-[en] հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/08/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
06/08/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/08/2020 18:21
Date of Awarding: