View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/27 Երևան քաղաքի Ռայնիսի փողոցի հ. 1 շենքի վթարավտանգ պատի ամրացման աշխատանքներ
Title (EN):
Rainis street, Yerevan, h. Accidental wall reinforcement of 1 building
Title (RU):
Улица Райниса, Ереван, д. Случайное усиление стен 1 дома
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/27
CFT Unique ID:
2021/null/9
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Ռայնիսի փողոցի հ 1 շենքի վթարավտանգ պատի ամրացման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261167-[en] շենքի վերակառուցման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/02/2021 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
14/01/2021 10:25 - 21/02/2021 10:00
Tenders Opening Date:
26/02/2021 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
14/01/2021 10:32
Date of Awarding: