View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Title:
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԸԲԵԱԾ-23/10» «ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ
Title (EN):
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԸԲԵԱԾ-23/10» COMPETITION INVITATION FOR THE ALLOCATION OF A GRANT ANNOUNCED FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTING THE PROGRAM "SHELTER SERVICES FOR PERSONS SUBJECTED TO DOMESTIC VIOLENCE"
Title (RU):
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԸԲԵԱԾ-23/10» ПРИГЛАШЕНИЕ К КОНКУРСУ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «УСЛУГИ ПРИЮТА ДЛЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ»
CfT Id:
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԸԲԵԱԾ-23/10»
CFT Unique ID:
2022/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ
Procurement Type:
Services
Procedure:
Grant competition
CPV Codes:
99999999-դրամաշնորհային ծրագրեր
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/12/2022 15:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
28/11/2022 15:20 - 03/12/2022 15:30
Tenders Opening Date:
13/12/2022 15:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Լոտ 1– Երևան
Lot Name(2)
[2] Լոտ 2- ՀՀ տարածք
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
28/11/2022 15:48
Date of Awarding: