Welcome to ARMEPS

Tender Preparation Tool

If you are a participant from the RF, you can sign documents on this link:


Հարգելի գործընկեր Ձեր գործունեության ոլորտի վերաբերյալ հայտարարվող ընթացակարգերի մասին տեղեկատվությունը էլ-փոստի միջոցով ստանալու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ «ՏՕ-ի տնօրինություն» բաժնում «Խմբագրել ԳԸԲ կոդերը» ենթաբաժնում ընտրել համապատասխան ոլորտները:

Benefits
  • Tender documents are easily accessed and downloaded from the eTendering site
  • The online submission process is simple to use, the upload is quick and a confirmation of receipt will be issued
  • History log - keeps supplier up to date with the process
  • No need to rely on third party delivery of documents
  • More time to prepare a response. By submitting documents electronically, a bidder will have extra time to complete responses.
Suppliers
All suppliers wishing to bid should be registered on the ARMEPS system.

This system provides a secure method of completing and submitting bids electronically.
Important - Please Note; Supplier's do not need to 'express an interest' in order to view documents relating to Open Tenders, however, please be aware that in order to receive communication in relation to open procurements the Supplier MUST express an interest in order to be included on the distribution list. Should the Supplier fail to express an interest in the tender, the buyer accepts no responsibility for the Supplier being excluded from the distribution of tender communications.