Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ ՓԲԸ
Title:
«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/91 ծածկագրով հրավեր
Title (EN):
announcement
Title (RU):
Приглашение
CfT Id:
ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/91
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ապրանք
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33131430-պտտվող ― հղկող գործիքներ
34911153-գծային տնտեսության պահեստամասեր
34941210-ռելսերի ուղղման սարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/06/2021 09:15
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
14/06/2021 17:11 - 16/06/2021 09:15
Tenders Opening Date:
21/06/2021 09:15
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] Չորսու տոգորված L-6,75 մ
Lot Name(2)
[2] ПТ-7МК գծաչափիչ սայլակ
Lot Name(3)
[3] Էլ․ պտուտակադարձիչ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
14/06/2021 18:32
Date of Awarding: