Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդու քաղաքապետարան
Title:
Ալավերդի համայնքի հակակարկտային կայանների կարիքների համար մարտկոցների ձեռք ԲԵՐՈՒՄ
Title (EN):
PROCUREMENT of batteries for the needs of anti-hail stations of Alaverdi community
Title (RU):
ЗАКУПКА аккумуляторов для нужд противоградовых станций общины Алаверди.
CfT Id:
ԼՄԱՀ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-24/4
CFT Unique ID:
2024/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Ալավերդի համայնքի հակակարկտային կայանների կարիքների համար մարտկոցների ձեռք ԲԵՐՈՒՄ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
31442160-մարտկոց` ԿՄ 6ՍՏ-60
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/04/2024 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
19/04/2024 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
15/04/2024 17:42
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A PROCUREMENT of batteries for the needs of anti-hail stations of Alaverdi community english.docx PROCUREMENT of batteries for the needs of anti-hail stations of Alaverdi community EN
N/A ЗАКУПКА аккумуляторов для нужд противоградовых станций общины Алаверди. русск.docx ЗАКУПКА аккумуляторов для нужд противоградовых станций общины Алаверди. RU
N/A Ալավերդի համայնքի հակակարկտային կայանների կարիքների համար մարտկոցների ձեռք ԲԵՐՈՒՄ Apranq_elektronayin_1+.docx Ալավերդի համայնքի հակակարկտային կայանների կարիքների համար մարտկոցների ձեռք ԲԵՐՈՒՄ HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_10365964_1.xml N/A EN