Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/17 ծածկագրով համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing computer equipment for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение об процедуре котировок по приобретение компьютерное оборудование для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/17
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
համակարգչային տեխնիկա
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30211160-կենտրոնական պրոցեսորներ (cpu) կամ պրոցեսորներ
30211280-համակարգիչ ամբողջը մեկում
30239120-տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 23 էջ/րոպե արագության
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/02/2021 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
22/01/2021 17:57 - 29/01/2021 10:00
Tenders Opening Date:
03/02/2021 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] համակարգիչ ամբողջը մեկում
Lot Name(2)
[2] տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, 23 էջ/րոպե արագության
Lot Name(3)
[3] կենտրոնական պրոցեսորներ (cpu) կամ պրոցեսորներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
22/01/2021 11:56
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice eng 21-17.docx EN
3 Notice changed eng 21-17.docx EN
N/A Объявление haytararutyun rus 21-17.docx RU
2 Объявление изменения փոփոխված haytararutyun rus 21-17.docx RU
N/A Հրավեր Apranq_elektronayin 21-17.doc HY
1 Հրավերի փոփոխություն փոփոխված Apranq_elektronayin 21-17.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6870165_1.xml N/A EN