Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Title:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/19Ն ծածկագրով նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Title (EN):
ANNOUNCEMENT
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ
CfT Id:
ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/19Ն
CFT Unique ID:
2022/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
28/12/2022 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/12/2022 14:25 - 23/12/2022 11:00
Tenders Opening Date:
28/12/2022 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(2)
[2] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(3)
[3] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(4)
[4] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
21/12/2022 14:52
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT english (6).docx ANNOUNCEMENT EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ruseren (7).docx ОБЪЯВЛЕНИЕ RU
N/A Հրավեր հրավեր (41).docx Հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_8979224_1.xml N/A EN